New Product

사이트 내 전체검색

New Product


ISELED

(Intelligent Smart Embedded LED)


55.58.61.67.png?ver=2308208

CoSAL 1.0


55.58.61.67.png?ver=2308208

CoSAL 1.5

ISELED là công nghệ cải tiến dựa trên IC tích hợp cao được áp dụng đa dạng trong thị trường ô tô với hình thức Smart RGB LED trang bị bên trong, có khả năng hiện thực hóa các hệ thống chiếu sáng như Dynamic ambient và functional Lighting.

Trong ISELED, các đèn LED trao đổi thông tin qua lại, từ đó giúp điều chỉnh màu sắc và độ sáng tùy theo nhiệt độ môi trường xung quanh dựa trên chương trình tự hiệu chỉnh nhiệt độ của IC, cùng với chức năng chẩn đoán lỗi tích hợp rất dễ xử lí.

Đặc trưng lớn nhất của ISELED là sự hiệu chỉnh độ sáng và màu sắc mục tiêu hoàn hảo so với RGB thông thường, do đó khách hàng không cần công tác Binning riêng biệt mà vẫn có thể thực hiện các thiết kế đa sắc màu và hiệu chỉnh line cuối cùng của LED Module, vừa giúp duy trì tính đồng nhất và tính nhất quán các đặc tính quang học của lượng lớn LED Module, vừa đơn giản hóa đáng kể tính liên kết giữa các linh kiện với nhau.

Với đặc trưng như vậy, khách hàng có thể đạt được hiệu quả với chi phí hệ thống thấp bằng cách triển khai kiến trúc đơn giản hơn, giảm bớt số lượng dây dẫn và linh kiện.

Ambient55.58.61.67.png?ver=2308208

CoSAL 1.0

Mass Production
 • Key Features

  • White 1400mcd(typ)
  • Dimension (LXWXH) : 3.3 x 3.0 x1.4 mm
  • IC embedded LED PKG ( ISELED protocol )
  • High speed communication up to 2Mbit/s
  • Pre-calibrated to D65 ( 3 Step )
  • Brightness and color stability within operating temperature
  • Temperature compensation ( Red Chip )
  • Diagnostic function
  • AEC-Q102
  • MSL 2
 • Applications

  • Dynamic Ambient light
Ambient55.58.61.67.png?ver=2308208

E3230 RGB 1.5

Mass Production : T.B.D
 • Key Features

  • Red 20 lm(typ) / Green 26 lm(typ) / Blue 7.7 lm(typ)
  • Dimension (LXWXH) : 3.0 x 3.2 x 0.7 mm
  • Superior corrosion robustness
  • Individually addressable chips
  • EMC type
  • 120° Viewing angle
  • AEC-Q102
  • MSL 2
 • Applications

  • Ambient light
  • Indicator light
Exterior55.58.61.67.png?ver=2308208

S2020

Mass Production : T.B.D
 • Key Features

  • White 50 lm(typ)
  • Dimension (LXWXH) : 2.0 x 2.0 x 0.7 mm
  • Small size and miniaturized footprint are optimized for use in narrow space
  • Lower resistance and Tjunction
  • Superior corrosion robustness
  • EMC type
  • 120° Viewing angle
  • AEC-Q102
  • MSL 2
 • Applications

  • Stop & Tail Lamp
  • DRL & Turning signal
  • RCL
Exterior55.58.61.67.png?ver=2308208

E2020

Mass Production : T.B.D
 • Key Features

  • White 26 lm(typ) / Red 6 lm(typ)
  • Dimension (LXWXH) : 2.0 x 2.0 x 1.2 mm
  • Light Distribution Characteristics Optimized for Surface Light Emission and direct backlight(Batwing radiation profile)
  • Local dimming can reduce power consumption
  • Superior corrosion robustness
  • EMC type
  • AEC-Q102
  • MSL 2
 • Applications

  • Back light
  • Switch & cluster light
  • Surface lightAbout Company


개인정보처리방침 | 이메일수집거부
 • (주)코아시아

  • 소재지 : (21634) 인천광역시 남동구 남동서로 193 58B-4L (고잔동)
  • 대표번호 : 032) 813-2002
  • 팩스 : 032)816-1900
  • 대표메일 : sales@coasia.com

  COPYRIGHT 2023.COASIA CORP. ALL RIGHT RESERVED.

 • Date : Oct 19, 2023 - Oct 21, 2023

사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
841
어제
1,192
최대
6,083
전체
332,948