history

사이트 내 전체검색

history2020s

2023s
Tháng 5 Tham dự hội nghị liên minh ISELED và Hợp tác cùng xưởng đúc Samsung
Tháng 3 Gia nhập và trở thành nhà cung cấp cho BMW  [ No. 316076 – 10 ]
2022s
Tháng 11 Tạo ra dòng sản phẩm  ISELED RGB PKG Mass
Tháng 3 Coasia Itswell Vina trở thành nhà cung cấp của Samsung Electronics
2021s
Tháng 3 Cung ứng mặt hàng HKMC Mood Lamp Module (xây dựng MLS Module Line)
Tháng 2 Được công nhận Chất lượng nhà cung cấp điện tử (về mối hàn chì)
2020s
Tháng 4 Cung ứng mặt hàng HKMC Pocket Light Ass'y
Tháng 3 Trở thành nhà cung cấp của HKMC VINA

2010s

2019s
Tháng 8 Công ty đổi tên thành CoAsia corporation (sát nhập với ITSWELL)
Tháng 4 Đăng ký và trở thành nhà cung cấp GMK LED module
Tháng 2 Gia nhập Liên minh ISELED
2018s
Tháng 8 Thành lập Công ty Itswell Vina
Tháng 6 Đăng ký và trở thành nhà cung cấp Volkswagen Module
2015s
Tháng 6 Đạt được chứng nhận LED SQ
Tháng 4 Sát nhập vào CoAsia Holdings
2014s
Tháng 12 Nhận giải thưởng Top Doanh nghiệp Xuất khẩu đạt 5 triệu đôla
2013s
Tháng 3 Đạt được giải thưởng thiết bị SMD 0.2W (5450) LM80
2012s
Tháng 9 Khai trương cơ sở Gwangju
2011s
Tháng 12 Đứng trong top 500 doanh nghiệp lớn hàng đầu Châu Á (do Deloitte bầu chọn)  
Tháng 11 Được bầu chọn là Công ty triển vọng ( thành phố Icheon)
Tháng 6 Đạt giải thưởng chính phủ KOTRA

2000s

2008s
Tháng 8 Đạt chứng nhận Công nghệ mới ( được Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc MKE cấp)
2004s
Tháng 10 Nhận giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu của Thủ tướng Chính phủ
Tháng 8 Trở thành nhà cung ứng cho Hyundai Kia Motors Company
Tháng 4 Trở thành nhà cung ứng cho Samsung Electronics
2002s
Tháng 2 Trở thành nhà cung ứng dòng sản phẩm Blue LED Chip
2001s
Tháng 5 Dự án Ochang hoàn công
2000s
Tháng 7 Bước đi đầu tiên trong ngành công nghiệp điện tử Nano với sản phẩm LED và CHIP mang thương hiệu ITSWELL


About Company


개인정보처리방침 | 이메일수집거부
 • (주)코아시아

  • 소재지 : (21634) 인천광역시 남동구 남동서로 193 58B-4L (고잔동)
  • 대표번호 : 032) 813-2002
  • 팩스 : 032)816-1900
  • 대표메일 : sales@coasia.com

  COPYRIGHT 2023.COASIA CORP. ALL RIGHT RESERVED.

 • Date : Oct 19, 2023 - Oct 21, 2023

사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
1,368
어제
1,463
최대
6,083
전체
368,488