Core Competencies

사이트 내 전체검색

Core Competenciescore_1.jpg
core_2.jpg
core_3.jpg
core_4.jpg

Vertical Integration

From LED Packaging Module design and Production


core_1.jpg

Sophisticated technology

Custom development and production


  • Phát triển công nghệ tiêu chuẩn LED RANK đảm bảo sự phù hợp với hệ thống chiếu sáng trong phòng Thiết lập bảng phối màu HKMC [ CIE 1931  CIE 1976 (u' v’) ]
  • Phát triển Master LED RANK để nâng cao hiệu suất đánh giá chiếu sáng
  • core_1.jpg

   ※ Công ty được chứng nhận để thực hiện Tiêu chuẩn Mẫu Chính về Ánh sáng Nội thất [2020 ~ 2023]


Proven Quality
Management

through Business with Global Partners


core_1.jpgAbout Company


개인정보처리방침 | 이메일수집거부
 • (주)코아시아

  • 소재지 : (21634) 인천광역시 남동구 남동서로 193 58B-4L (고잔동)
  • 대표번호 : 032) 813-2002
  • 팩스 : 032)816-1900
  • 대표메일 : sales@coasia.com

  COPYRIGHT 2023.COASIA CORP. ALL RIGHT RESERVED.

 • Date : Oct 19, 2023 - Oct 21, 2023

사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
30
어제
286
최대
782
전체
41,328