About ITSWELL

사이트 내 전체검색

About ITSWELL


location.jpg
HQ Incheon
location.jpg
VINA Corporation

Doanh nghiệp chuyên về linh kiện LED được khách hàng lựa chọn đầu tiên, mang lại cho khách hàng giá trị tốt nhất

Coasia Itswell cung cấp giải pháp chiếu sáng cho đa dạng các lĩnh vực kinh doanh dựa trên năng lực cốt lõi là phát triển LED PKG

Lấy nền tảng là các dòng sản phẩm đa dạng dành cho ô tô, đồ gia dụng, thiết bị chiếu sáng cùng bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm trong việc cung cấp linh kiện nội-ngoại thất ô tô, chúng tôi đang hiện thực hóa sự hài lòng của khách hàng thông qua biểu hiện Customizing Color và hỗ trợ phần cứng, phần mềm. .

Thông qua sự phát triển Smart RGB (ISELED) bên trong mạch IC đầu tiên tại thị trường nội địa, chúng tôi đem tới giải pháp ánh sáng tiên tiến, chất lượng tốt nhất và nguồn cung ổn định, bắt nhịp với thị trường ô tô đang biến hóa không ngừng với tư cách là người đi đầu trong lĩnh vực Automotive Ambient Light.

Coasia Itswell là công ty đồng hành cùng bạn trên hành trình tạo ra ánh sáng với công nghệ mới sẵn sàng đón chào tương lai.

Coasia Itswell Business Manager – Kim Chang Wan


About Company


개인정보처리방침 | 이메일수집거부
 • (주)코아시아

  • 소재지 : (21634) 인천광역시 남동구 남동서로 193 58B-4L (고잔동)
  • 대표번호 : 032) 813-2002
  • 팩스 : 032)816-1900
  • 대표메일 : sales@coasia.com

  COPYRIGHT 2023.COASIA CORP. ALL RIGHT RESERVED.

 • Date : Oct 19, 2023 - Oct 21, 2023

사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
350
어제
421
최대
801
전체
68,979